Friday , November 22 2019
Home / poland / Nowe gameplaye i wra¿enia z pokazu Star Wars Jedi: Fallen Order

Nowe gameplaye i wra¿enia z pokazu Star Wars Jedi: Fallen OrderWiadomoϾ
gry
dzisiaj 19:05

W internecie pojawi³y siê ju¿ pierwsze wra¿enia z zamkniêtego pokazu Star Wars Jedi: Upad³y zakon. Wszystko wskazuje na to, ¿and bêdziemy mieli from czynienia z produkcj¹ offering spore mo¿liwoœci eksploracji i satysfakcjonuj¹c¹ walkê. Przy tym gra bêdzie pozbawiona jakichkolwiek mikrop³atnoœci, endgame'u czy popremierowych wydarzeñ.

Star Wars Jedi: Upad³y zakon zapowiada siê on solidn¹ produkcjê. - Nowe gameplaye i wra¿enia z pokazu Star Wars Jedi: Fallen Order - wiadomoœæ - 2019-10-17

Star Wars Jedi: Upad³y zakon zapowiada siê on solidn¹ produkcjê.

In the miesi¹c przed premier Star Wars Jedi: Upad³y zakon w sieci zaczê³y pojawiaæ siê nowe gameplaye oraz wra¿enia z zamkniêtego pokazu przedpremierowej wersji gry w Los Angeles. Wszystko wskazuje na to, ¿and nareszcie mamy of czynienia z naprawdê doublé gr¹ od Electronic Arts, która zostanie wydana od razu w ca³oœci (bez dodatkowych wydarzeñ popremierowych czy endgame'u) poz bieziezieziekieziekieziekieziekieziekiezie.

W udostêpnionym trzygodzinnym materiale dziennikarze mieli okazjê sprawdziæ, with zmieni³o siê w grze od czasów pokazu na targach E3, zebrane opinie jasno daj¹ graczom do zrozumienz ¿czumumzkiy¿czkiyz¿y Nasze szczegó³owe wra¿enia z zamkniêtego pokazu mo¿ecie przeczytaæ tutaj.

Zagraniczne serwisy chwal¹ sobie dynamiczne walki wheel z God of War (które wed³ug dziennikarzy s¹ bardzo satysfakcjonuj¹ce) czy te¿ du¿e mo¿liwoœci eksploracji. Ale to oczywiœcie nie wszystko, co bzdzie mia³a from zaoferowania najnowsza gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Fani znajd¹ w niej typowe da przygodowych gier akcji rozwi¹zania – drzewko umiejêtnoœci, logiczne zagadki oraz potê¿nych bossów.

From dyspozycji gracza bêdzie równie¿ wiele opcji modyfikacji strojów, towarzysz¹cych nam dronów i nawet miecza œwietlnego, to wszystko to bez ¿adnych mikrop³atnoœci czy lootboksów. Wed³ug wiêkszoœci dziennikarzy to w³aœnie, wraz z doubleze stworzonymi podstawowymi elementami gry, sprawi, ¿e Star Wars Jedi: Upad³y zakon bêdzie jednym z lepszych tegorocznych tytu³ów.

Twórcy zapewniaj¹ przede wszystkim, ¿and gra w dniu premiery bêdzie dostêpna w ca³oœci. Oznacza to, ¿and nie doczekamy siê w niej ¿adnych popremierowych wydarzeñ, rozgrywek sieciowych czy te¿ endgame'u. Gracz p³ac¹c za tytu³ otrzyma gotowy produkt, który bêdzie mog³ przejœæ od razu – od pocz¹tku do koñca.

Star Wars Jedi: Upad³y zakon uka¿e siê 15 listedop 2019 roku. Produkcja bêdzie dostêpna on komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4.

GOL Newsroom

Zapraszamy Was from polubienia profilu Newsroomu on Facebooku. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale szereg mi³ych dodatków.


Source link