ϸ ϸ Ï ± ±::: Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Nau[ad_1]

"Ó ó Ä º º É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É"


  • ¹Ú¿ÏÁÖ & # 39; õºÒ¾î¹ÎÁÖ & # 39; ç ÀÇ¿ø. »ÇÁø =?

[µ¥Àϸ®Çѱ¹ ¼ÛÂù¿µ ȯ°æÀü¹®±âÀÚ] ¹È¸ ³ó¸² ± ± »» »» »» »» ¾ ¾ ¾ ¾ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ | | | | Ç ç Ú Ú Ú Ú Ú ø ø ø Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó AO AO AO AO AO »» »» »» »» »» »» »» »» »» ¸ · I ÷ ³ ¾ ¾ ¾ ¡Ò Ò UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC UC ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °.

° · ³Á¤ ¹ý ü¾ÈÀº âÀç¹èÀÛ¹ ¡° ÇüÆò¼º ¹®Á | ¸ | Ø Ç è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è? Ï Ï Ï Ï ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷? ³Æí¾È ¡½Ò »ý» êÁÁÁÁÁÁ | ¤ÈÞ AEA | »° ± AA AA AA AA AA AA AA AA μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ; ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Ò Ò ¾ ¾ A A A A A A ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ A A A A A A ¾ ¾ A ¾ A A A ¾ É É É É É É É É É É É É É? 39;

Æ À û ¸ ¸ ¸ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á | 2Á¶ Á | 1 ¢ ¢ Ï Ï Ï Á Á Á Á Á Á Á Æ Æ Æ Æ Æ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.

Ò Ò x x x ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç x x x x x x x x x ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ Ò¸ Ò¸ ya ya ya ya ya ya ya ya ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ë ° AC Û ¿¿¿¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾…………

½Ò ºÒÁ | a ÷ ° μ μ À 2005 2005 2005 2005 2005 2005 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ 82 82 82 82 82 % '.

2005 ½ ½ ½ Ò ó ó ó ó ó ó ó O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O. Hello, 13 Ì Ì Ì Ì AO ó ó ó ó ó ó ó 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü | ¡° | Â ° ° À À À Ù Ù.

¸éÀû º º º Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®?                    Â. ODAC ³O Áß¼Ò ± ¡° ECN ¼Òμ溸ÀüÀÌ ¹ÌÈíÇÏ ³O ° I ° ¡± ¼ÒμæÀÇ ¾C OE | É É É ° É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É

½ÇÁ |, and 2017³ ° è¿μμμÁÁØÀ¸ · I ± 1 ha ¹Ì¸¸ÀÇ Áß¼Ò ± or ¡° ³óã ± ã ± ã ± ã ± ã ± ã ± ã ± º ± 28.5% ÛÛ ¡· · · É É À À À À À À À À À À À À À…………………………………………..

¹Ý¸ is 5 ha for "OAC ³ ó º À O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ .

¡½Ò¡¯¡¡ ÆíÁßμÈ co ³ó¾ ºÒÁ | ÷ ÷ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Þ Þ Þ Þ Þ Þ Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass Ass………. ¿¿± ± ¸ mu e ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ u u ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ((((((((((((? ¸¸ 2,6¸¸ha (± è ° ü¼ö, 2018) ¸ & & & &.

¹ Ú Ï À º ou ou ou ou ou ou »» »» »» »» »» »» »» »» »y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Ï Ï ¾ Ï ¾ ¾ à à à à ö ö ö ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Ï Ï ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ # 39; Ù.

¹U ÀÇ¿øÀº ¶Ç ¡° ½Ò Àç¹è ³O ° ¡Ç EC ;æææüüü EC¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ÒÒ¾¾ü¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ Ï Á ÷ º º º à à à à à à ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA ê à ¾ ¾ ¾ ¾ Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß ß. ¡º Ù & & & & &.

Á Ç ¸ ¸ ¸ ¸ »Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ÷ Á ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷? ¡° UCN ½AA ¥ a »Á¾ÇÕÀûÀ¸ · I · ¼ö¸³ÇÏμμ CI ° í ± Ai | ¹È¸ ½ÉÀǸ | ° AAA ½ à à ä ä ß ß ß ß ß ß.

¹ Ú Ï À À ø Ç Ç A A A À À À À À À A A A A A A A A A A ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ó ó ó ó ó ó ó ó A A A A A A A A A A A A A. Eco ¸í½ È ý ÷ ³ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ; ECN BC this "Á¾ÇÕÇØ ¹ý ° ³Á¤¾ÈÀ» ÀÇȸ¿¡ Á | Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó.

¹Ý¸é, 츮³ª¶óÀÇ ° æ¿ì ½Ò Á ÷ ºÒÁ | μî ³ó¾ ºÒÁ | ÷ ÷ ¡»μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì º» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á or.

¹Ú¿ÏÁÖ ÀÇ¿øÀº ¡° ÷ ° ºÒÁ | ³ÆíÀÇ ¸ñÀûÀº ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ± ¹Á¤ UA | ³ · ³ ° ÷ ³ó¾ AIAC ¼Òμæ¾ÈÁ¤¸Á È®Ãæ¡ ± ¡° À̶ó¸é¼ coca ÷ ºÒÁ | ¸ | ÒÒ »» »» »» »» »» »» »» » È Á Á À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À? Ô Ï Ï ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö.

¹U ÀÇ¿øÀ ° À̹ø ¹ý¾ÈÀÌ Á¶¼ÓÈ ÷ æ ° úμǸé, ¹È¸ ± ¡¤ Á¤ºÎ ÷ OAC & # 39; Ù¾ÇÇÑ ³ÍÀǸ | AECO 2019 ® · · ý Á Á À À »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À? ¸ | Ò Ã Ã Ã ö ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ß ß ß ß ß ß ß ß Ç ¶¼ÓÇÑ AE ° L | À à à à »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »».

ÑÁ Î Î Î Î ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ »» »» »» »» ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Á Á Á Á? AECO ½Ò CN ¥ ° and for ó ó À À À À À Á Á Á À À À À À | Æ À À U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U.

± ³³³³
Ž Ûùùμ ± âÙ
Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu

[ad_2]

Source link