¾¾¾¾¾¾ Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au ¿¿¿¿¿¿¿¿¿| ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Ò â ú ú ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ â â â â[ad_1]

¡ÀÇÇ ¿³¯¾¾-Á¾ÇÕ

ÁߺÎÁö¹æÀº & # 39; ëü EA · ° ¿¡° ºø¹æ¿ïÀÌ ¶³¾îÁö & # 39;  ° ° ° to AO, ³²ºÎÁö¹æÀº & # 39; ëü · I ¸¼Àº ³¯¾¾¸ | ¸ ¸ í À À À..

· À À À À À À À À À À À À À À ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ to AO. Ñ ​​í ¸¸ À À À »» ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸¸ ö ö ¸ ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö.

± ± º º »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »ou ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


¾ § Ã â â º º 9 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 u u u u u u u u u u u u u u u u u u u.
ŽÇØ5μμ 12/08 ¼¿ï¤ý ° Æ ± 12/20 ° ° ø¿μ¼ 12/21 13/17 ø¿μμ¿ AAEA »ºÏμμ 14/21 AAEA» ³²μμ Àü¶ó²²ºÏμμ 13/22 13/23 ° æ »oºÏμμ 13/25 ° æ» ò³μμ 13/20 Á | Åμμμ 14/21


¾ ¾ ¾ § IA IA IA »» »» »» »» »» »1 1 ¸¸ ¸¸ ¾ ¾ ¾ ¾ ° ° ° ° ° Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï , ³Åë¾ÈÀü¿¡ ° ¢ º ° è ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ù À À À ° ° ° Au Au Au Au Au 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 ~ 2.0 m

Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
º ¼ ¼ ¼ À À À À ° °
¿Ï À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À À ¸ · I ÷ ° ºø¹æ¿ïÀÌ ¶³¾îÁö & # 39;  for & #..
¿Ã à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à & & & & & æ æ æ æ æ æ æ æ of Ao ° Use this Ñíí À À À À À À À À À Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use Use »» Use »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»; ° ÷ ¸ & & Ao ª ª ª ª ª ö ö ö ö ö 5 5 5 5 5 5 ¸¸ ¸¸ 5 ¸¸ 5 5 5 5 5 5 5 5 ö
± ± ± º ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Ã ã ã Ç ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷.

º Î »ê» »» »» »
à à ¸ ¸ »» »» »Ã à à à à à à à à à à à à à à à ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸? ¸ ¸ í À À À..
Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
COAC â † 'Â ± 8Â ± 14Âμ · Iâ " Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô? ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷.
* Á ä Á ö Á ¡CO CO CO CO CO (((((((((À À À À À [°ü¼­] 11.4 "AA"

Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
is ± ¸ ° æºÏÁö¿ªÀº & # 39; ë ¼ ¸¼Àº · I ° £ ¸ ¸ ý ý ý ý ý & & & ¾¾¸? ° ° ° ° ° ° ° ° °.
Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
± ± ± º º ò ò »» »» »» »» »» »° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Ã ã ã ã ú ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù.

Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
Á Á ¿À À À à à à à à à à à à ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸? ¸ ¸ í À À À..
à à à ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ · · · ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸.
COAC, ± â º º Á Á Á Á Á Á 13 13 13 13 13 13 13 13 13 º¸ & # 39; Ù 2¡É ³ôÀº ºÐÆ | ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷.
¾ ¾ § Ã Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ No!

It is not
à à à ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ à à à à à ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸ ¾¾¸? ¸ ¸ í À À À..
Do you know anything else?
¾ ó Ï â º º ± ± ± 10 10 ± ± ± Ô ô 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ô? ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷.
Ú ú »» »» »» »» »» ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô | Ô ô ô ô ô ô ± ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ºÐÆ ÷ | ° º ° º ° Ú °.

Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
Eau, ¼¼Á¾, Ãæ³²Áö¿ªÀº & # 39; ëü E® · I ° Í ° ÷ ºø¹æ¿ïÀÌ ¶³¾îÁö & # 39;  for ÖÖ & # 39; Ù.
÷ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ° ° ° ° ° ° ° ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ a a a a a a a a a a a a a a.
¥ ± ¿¾Æħ§ | Ô ô Ð 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você Você ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô? ° º ° º ° Ú °.

A
AAEA »ºÏμμ & ³¯¾¾¸ | ¸ ¸ í í AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO.
÷ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ° ° ° ° ° ° · · · ° a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.
± ± º º º ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ã ã ã ã ã ã ã 7 7 7 7 Å ° ° U.

Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu
Μ μ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ° ° ° ê ê ê ê ê para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ñ ​​í, ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸.
A ò ¸ ¸ ¸ · ò ³ ³ ± ± ± ± ± O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ¸ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ¾ ã ã ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾.

¢ ºÁ | Ok

| A À À À À À À ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ À À.

à ¸¸ ¸¸ ¸¸ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ »» »» »» »» »» »» »» »» »¾ ° to the AO.
¥ ± ¿¾Æħ ¿º 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾? ° Á Á Á Á Ï Ï Ï Ï Ï Ï a a a a a a a a a ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ° ° ° °.

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÀÏ°£¸®´õ½º°æÁ¦½Å¹® ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>

[ad_2]

Source link