Jiangnan early snow fall ancient Yue is difficult to cover Zhejiang Zhuji Xi Shi Tengdeng Marathon Heat – China News Net[ad_1]

Chu Jiang Xueluo Gu Yue Ming is difficult to cover Zhejiang Zhuji Xi Shi Tengdeng Marathon Heat – Chinanews.com China News Net

However, with the launch of the Zhejiang Shaoxing Zhuji Xi Shi Marathon 2018 on December 9, more than 10,000 marathons "fired" the heat, and the hometown of Xi Shi, who was shrouded in silver, disappeared. Cold.

[ad_2]

Source link