"Dajiang Dahe" Wang Kai "will fall into powder", Dong Zijian "black" – Sina.com[ad_1]

"Dajiang River" Wang Kai "will fall into dust," Dong Zijian "black" Sina

Beijing News (chief reporter Liu Wei) was adapted from the novel "Da Jiangdong" directed by Kong Wei and Huang Wei, Hou Hongliang as producer, and the TV series of Wang Kai, Yang Shuo and Dong Zijian "Dajiang Dahe" will be From the 10th of December I landed in Beijing …

[ad_2]

Source link