Райна избяга от България и сложи бурка! (СНИМКА) – БЛИЦ

[ad_1] Пилето на фолка сложи бурка. Певицата Райна замина за Дубай заедно с мъжа до себе си – ММА боецът Валери Тюлеков. В в а ус ус ус………………………………………………………….. В а а а а т т т т т т т т т т. Райна не спира да публикува снимки и сторита заедно с новата си … Read more

Ð è – ïîñëåäèèòòò

[ad_1] Èòàëèÿ å AAEA ìíîãî IA ñâåòîâíîòî EEII é Áåðíàðäî Áåðòîëó ÷ ÷ anus and eu òîâà èòàëèàíñêî íàñëåäñòâî. Ãåíèàëíèÿò ðåæèñüîð áåøå ÷ Year I îíàçè íàèñòèíà ñåðèîçíà âúëíà IA íåîðåàëèçìà to êèíîòî I Àïåíèíèòå çàåäíî ± Ôåäåðèêî Ôåëèíè, Ìèêåëàíäæåëî Àíòîíèíè is Ïèåð Ïàîëî Ïàñîëèíè, êîèòî to ãîëÿìà ñòåïåí îôîðìÿò (çàïîìíÿùàòà one ÷ year IO) … Read more

Риана по секси бельо в инстаграм (СНИМКИ) – Труд

[ad_1] Снимка: Twitter / Rihanna. От dir.bg 26.11.2018 • 14:11 Риана знае как да внесе празнично настроение и да повдигне коледния дух преди предстоящите празници. У у н у Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т … Read more

Bulgarian choir grabs Grammy with flamenco

[ad_1] The joint project of Al Este del Cante, by Spanish singer Arcanchel and people "New Bulgarian voices" Estrada received the Latin Latin Grammy award in one of 49 categories – the best flamenco album – the Las Vegas ceremony, which is published by Universal Music Spain SLU, combines flamenco and Bulgarian folklore, as well … Read more